Narvik Slalåmklubb følger Norges Skiforbund sine anbefalinger ift smittevern

Norges Skiforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset og har oppdatert sin koronaveileder 4. september 2020.

Norges Skiforbund anbefaler alle sine medlemmer til å gjennomføre Norges Idrettsforbund’s Koronavettkurs 

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere. Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år. Foresatte må legge inn egne barn i sin profil i Min idrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. Kurset tar ca 10 minutter å gjennomføre.

NSF koronaveileder for klubber og kretser

Sist oppdatert koronaveileder for NSFs klubber og kretser, oppdatert etter nye retningslinjer gjeldende fra 15. oktober 2020

Denne veilederen er basert på nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet med virkning fra 15.juni og Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn. Nytt fra 15 juni er blant annet at personer under 20 år kan ha fysisk kontakt med hverandre under trening.  Fra 1. august er det gitt unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år hvor deltakerne er hjemmehørende i samme fylke.

NSF veilederen inneholder råd og anbefalinger og skal så langt det er mulig være i samsvar med nasjonale retningslinjer per den dato veilederen er publisert. Den inneholder ingen særlige regler for Skiidretten, men hver klubb og krets må gjøre sine risikovurderinger i forhold til type aktivitet/arrangement som skal gjennomføres.  I prinsippet gjelder de samme reglene for inne- og uteaktiviteter.  NSF representasjonslag (landslag) har sine retningslinjer som i noen tilfeller er mer restriktive enn de som er skissert nedenfor.

Hensikten med veilederen er å sikre et trygt treningsmiljø med lavest mulig risiko for smittsomme sykdommer. Det er en begrensning i hvor detaljert en felles veileder for skiklubber og kretser bør gå, og det må derfor utvises et fornuftig skjønn når de råd og anbefalinger som er gitt nedenfor tas i bruk.

Smittevernprotokoll for breddeidretten

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement m.v.) må:
1. Gjør en risikovurdering av aktiviteten som planlegges
2. Utarbeide smittevernplan
Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter.

Denne veilederen er basert på nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn. Nytt fra 15 juni er blant annet at personer under 20 år kan ha fysisk kontakt med hverandre under trening.  Fra 1. august er det gitt unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år hvor deltakerne er hjemmehørende i samme fylke.

NSF veilederen inneholder råd og anbefalinger og skal så langt det er mulig være i samsvar med nasjonale retningslinjer per den dato veilederen er publisert. Den inneholder ingen særlige regler for Skiidretten, men hver klubb og krets må gjøre sine risikovurderinger i forhold til type aktivitet/arrangement som skal gjennomføres.  I prinsippet gjelder de samme reglene for inne- og uteaktiviteter.  NSF representasjonslag (landslag) har sine retningslinjer som i noen tilfeller er mer restriktive enn de som er skissert nedenfor.

Hensikten med veilederen er å sikre et trygt treningsmiljø med lavest mulig risiko for smittsomme sykdommer. Det er en begrensning i hvor detaljert en felles veileder for skiklubber og kretser bør gå, og det må derfor utvises et fornuftig skjønn når de råd og anbefalinger som er gitt nedenfor tas i bruk.

Råd for enkeltreninger 

 1. Ikke møt på trening hvis du er syk og meld straks fra til leder/trener hvis du blir syk under trening
 2. Vask eller desinfiser hendene før treningen starter og praktiser allment godt smittevern før under og etter hver treningsøkt.
 3. Ha maks 20 utøvere i hver treningsgruppe og minst 1 leder/trener per gruppe. Samtidig oppmøte av flere grupper kan skje hvis disse gruppene kan skilles tilstrekkelig og ha hver sin leder.
 4. Unngå så langt det er mulig å blande utøvere over og under 20 år i samme treningsgruppe
 5. Unngå bytte av personer mellom gruppene. Hvis bytte må det gå 2 dager før deltagelse i ny gruppe.
 6. Unngå fysisk kontakt og hold 1 m avstand.
 7. Tilfeldig og kortvarig fysisk kontakt under treningsaktivitet er tillatt for utøvere under 20 år.
 8. Ikke host, nys eller spytt innenfor 2m avstand til en annen person og bruk engangstørk ved behov
 9. Begrens kontakt mellom hånd og ansikt og berør minst mulig av felles utstyr og gjenstander.
 10. Rengjør med vann og såpe alt felles utstyr før og etter bruk og ved nødvendig bytte mellom personer
 11. Testløp kan gjennomføres som en del av treningen og regnes ikke som et eget arrangement.
 12. Bruk av garderobe er tillatt hvis det er forsterket renhold der, men unngå fysisk kontakt mellom personer og tøy.
 13. Dusj hjemme hvis mulig og bruk kun annenhver dusj hvis fellesanlegg benyttes.
 14. Meld fra til trener/leder hvis du blir syk i perioden mellom treninger

Råd før og under treningssamling:
Samlinger kan gjennomføres for utøvere i alle aldre så lenge man følger myndighetenes- og NIF sine anbefalinger og begrensninger for slike arrangement. Se egne veiledere hos NIF og på FHI sine hjemmesider.

 1. Sørg for at det er gjort gode smittevernvurderinger og tiltak på stedet før samlingen skal gjennomføres. Gjør alle deltagere kjent med innholdet i denne veilederen i god tid før avreise.
 2. Følgende personer skal IKKE møte på samling uten at det er godkjent av leder eller lege:
 • Du har ett eller flere av følgende symptomer: Hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukte- eller smakssansen, eller har andre tegn på sykdom (kjente allergisymptomer er unntatt).
 • Det er mindre enn 2 dag siden du ble frisk fra sykdom.
 • Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et bekreftet tilfelle av COVID-19 i løpet av de siste 10 dagene
 • Du er i en risikogruppe for COVID-19 (definert av FHI)
 1. Begrens kontakt med nye mennesker og steder de siste 2-3 dagene før samling.
 2. Hvis bruk av offentlig transport til samling må det skje i henhold til smittevern- og avstandsregler for buss, bane, fly, o.l. Ikke ta med mer enn 1 passasjer i privatbil, hvis ikke personen(e) er en del av husstanden din.
 3. Vask/desinfiser hendene ofte og ha antibac tilgjengelig der hvor håndvask ikke er mulig.
 4. Hold minst 1 m avstand både ute og inne og unngå fysisk kontakt.  Under trenings- og konkurranseaktivitet kan de under 20 år ha kortvarig fysisk kontakt, hvis aktiviteten ikke kan gjøres innenfor 1m regelen.
 5. Inndel i treningsgrupper a maks 20 personer og hold mest mulig møter og aktivitet utenom trening til disse gruppene (kohorter). Rom/hyttedeling og bespisning bør også skje innenfor denne treningsgruppen.
 6. Ha færrest mulig personer på hvert soverom og sørg for at det er ryddig og rent. Alle må ha gode hygienerutiner for oppbevaring av mat og drikke, tørke av tøy, etc hvis man deler rom/hytte.
 7. Unngå byttelån av tøy, treningsutstyr, drikkeflasker, mobiltelefoner, Pc’er eller andre personlige eiendeler som ikke er nylig rengjort.
 8. Dersom du føler deg det minste syk, så gi umiddelbart beskjed til leder/trener per telefon og ikke forlat rommet før du har fått beskjed om hva du bør gjøre videre.

Råd vedrørende arrangement
Fra og med 15. juni er det tillatt med arrangementer med inntil 200 personer forutsatt at følgende er oppfylt:

 1. Arrangementet gjennomføres på offentlig sted, for eksempel i et idrettsanlegg
 2. Det skal være en ansvarlig arrangør. Dette kan være idrettslag, annet organisasjonsledd eller arrangørselskap godkjent i hht NSFs reglement
 3. I grensen på 200 personer inngår deltagere, støtteapparat og eventuelt publikum. Personell som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet kommer i tillegg.
 4. Deltagere og andre tilstedeværende skal holde minst 1 meters avstand til hverandre
 5. Arrangør er ansvarlig for:

a) Å ha oversikt over deltagere og hvem ellers som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det lages en slik oversikt med navn og kontaktopplysninger for å kunne spore smitte, skal denne slettes etter 10 dager
b) Å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
c) Å følge relevante standarder om smittevern
d) Å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Oppdatert 15.10.20